U PG 2131 COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE GARA SEMAFORI